Положення про конкурсне приймання

Правила прийому до Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області

Правила прийому до Мукачівського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області розроблені у відповідності з інструкцією про порядок конкурсного набору дітей(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), на підставі Статуту ліцею, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про організацію та діяльність ліцеїв, затвердженої Міністерством освіти України, від 19.06.2003 року №389.

I. Загальні положення

1.1 Приймання дітей до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.2 У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3 Конкурсні випробовування здійснюються на безоплатній основі.

II. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу.

2.2 Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, в приміщені навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3 Випробування в рамках основного конкурсного проймання проводиться лише після закінчення навчального року( липень- серпень).За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5 Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. Головою приймальної комісії є директор навчального закладу.

2.6 Умови конкурсу передбачають проведення випробувань із загальноосвітніх предметів. 3 кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії; Її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7 До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учнів або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу старшої школи. До навчального закладу також подається копія свідоцтва про народження та медична картка учня встановленого зразка.

2.8 До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні, творчі досягнення.

2.9 Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10 Адміністрація ліцею встановлює пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. При однаковій з іншими учнями кількості вступних балів першочергово зараховуються діти вище перелічених категорій.

III. Проведення конкурсу

3.1 Конкурсні випробування учнів, які вступають до 8-е класу ліцею,проводяться з української мови (диктант) та математики (тести); 8-ю – українська мова (диктант) та історія (тести). Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісії.

3.2 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.3 Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань, передбачає виконання завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу (з української мови, історії України, математики). Такі завдання з урахуванням спеціалізації розробляє методичне об’єднання вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти.

3.4 Тексти диктантів, варіанти тестів для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичним об’єднанням вчителів, затверджується директором.

3.5 Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6 Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісіїу присутності її членів та вступників.

3.7 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір із штампом навчального закладу.

3.8 Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, тестових завдань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9 Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року у кабінеті заступника директора з навчальної роботи.

3.10 Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії і зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11 Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.12 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники Ш-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного

предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13 Учні –випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування( на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14 З категоріями учнів, зазначеними у пункті 3.12, 3.13 допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15 Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор ліцею.

3.16 Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

IV. Порядок зарахування

4.1 Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2 До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3 Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається ліцеєм за погодженням з управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.4 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5 Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчались до участі в конкурсі або зараховуються до загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться за їх місцем проживання.

4.6 Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7 Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до ліцею вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1 Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням правил конкурсного приймання.

5.2 Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею покладається на управління освіти .

5.3 При порушенні навчальним закладом Правил конкурсного приймання рішенням управління освіти, результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Блог на WordPress.com .

Up ↑

Створити новий сайт на WordPress.com
Для початку
%d блогерам подобається це: